Strona: JCEEA-63-04 / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

JCEEA-63-04

CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016
 
(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)
 
Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści

Jerzy BAKALARCZYK:  Układy ładowania baterii w nowoczesnych systemach fotowoltaicznych   

Jan BRÓDKA, Andrzej WOJNAR:  Projektowanie wiązarów z ceowników i kątowników równoramiennych o węzłach typu K. Część 2: Węzły pasa górnego        

Przemysław BRZYSKI, Stanisław FIC:  Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego – ocena możliwości wystąpienia      

Dorota BZOWSKA:  Ryzyko przegrzania budynków izolowanych cieplnie w okresie letnim  

Bartosz CHWIEDUK:  Wpływ wykorzystania instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła w okresie ogrzewczym na wskaźnik EK i EP charakterystyki energetycznej budynku

Dorota A. CHWIEDUK, Michał W. CHWIEDUK:  Wybrane aspekty tworzenia charakterystyki energetycznej budynku niskoenergetycznego   

Krystian CIEŚLAK, Alain FAVE, Mustapha LEMITI:  Wpływ tylnego lustra dielektrycznego na działanie krzemowych, cienkowarstwowych ogniw słonecznych otrzymanych metodą epitaksji z fazy gazowej   

Krzysztof CZECH, Wojciech GOSK:  Wpływ masy podstaw pomiarowych na rejestrowane drgania powierzchniowe gruntu 

Bernardeta DĘBSKA, Lech LICHOŁAI:  Porównanie wybranych właściwości zapraw żywicznych zawierających odpadowe tworzywa sztuczne       

Michał DUDA, Daniel CHLUDZIŃSKI:  Analiza możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej systemu zaopatrzenia w wodę na przykładzie stacji uzdatniania wody „Karolin” w Olsztynie       

Joanna DUDEK:  Space for People in a Contemporary City – What Architectural and Town Planning Solutions Help in Shaping a Functional and Convenient Street?      

Agnieszka DUDZIŃSKA-JARMOLIŃSKA:  Nowe formy architektury krajobrazu kształtujące struktury miast przyszłości – wykorzystanie mikroalg         

Leszek DULAK, Rafał ŻUCHOWSKI:  Ochrona przed hałasem zewnętrznym w budynkach w kontekście wymagań związanych z izolacyjnością cieplną

Mariusz FILIPOWICZ, Estera PRZENZAK:  Modelowanie hybrydowej instalacji kolektorowej w układzie chłodzenia słonecznego     

Halina GARBALIŃSKA, Beata MARCINIAK:  Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu popiołoporytowego  

Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ:  Metody wykorzystywane w suszeniu biomasy         

Marek GOSZTYŁA, Łukasz GOŁDA:  Problematyka budowlano - konserwatorska zabytkowych obiektów konstrukcji drewnianych na przykładzie kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu   

Sławomir GRABARCZYK:  Zmienność obciążenia cieplnego systemu grzewczego szklarni z ekranem termoizolacyjnym         

Tomasz GRUDNIEWSKI:  Próba modyfikacji powierzchni czynnej ogniwa fotowoltaicznego poprzez zmianę parametrów podłoża    

Tomasz GRUDNIEWSKI, Sławomir CZERNIK, Zofia LUBAŃSKA, Marta CHODYKA, Jerzy NITYCHORUK:  Analiza własności warstw CDS w zależności od parametrów procesu wytwarzania z wykorzystaniem napylania plazmowego      

Sławomir GUŁKOWSKI:  Otrzymywanie cienkich warstw absorbera CIGS metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań fotowoltaicznych        

Arkadiusz GUŻDA, Norbert SZMOLKE:  Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem wodnym               

Dariusz HEIM, Dominika KNERA, Anna WIEPRZKOWICZ:  Wieloaspektowy sposób badania efektywności ściany zewnętrznej zero-energetycznego budynku biurowego    

Wioleta ISKRA-KOZAK:  Możliwości wykorzystania popiołów wysokowapniowych do otrzymywania zapraw tynkarskich     

Vasyl IVANIV, Volodymyr CHERNIUK:  Influence of Jet-To-Main Stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-Pipeline on Flow Coefficient        

Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ, Marek KRYSIEWICZ:  Projektowanie nowych i modernizacja istniejących obiektów mostowych w aspekcie ochrony przyrody i krajobrazu na przykładzie realizacji w regionie Podlasia, Warmii i Mazur 

Jakub JURA, Małgorzata ULEWICZ:  Wpływ dodatku materiałów odpadowych z tworzyw polimerowych na wybrane parametry mechaniczne zapraw cementowych  

Galina KALDA, Ewa SKUBA:  Analiza zanieczyszczeń wód powierzchniowych odpadami zakładów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego     

Katarzyna KLEMM:  Wykorzystanie wiązki laserowej do określenia parametrów szorstkości podłoża i ciepła jawnego    

Justyna KOBYLARCZYK:  Problem komfortu w środowisku mieszkaniowym na podstawie analizy dwóch krakowskich osiedli  

Janusz KONKOL, Kamil MUSIAŁ:  Wpływ wieku na wytrzymałość na ściskanie betonu modyfikowanego dodatkiem metakaolinitu      

Janusz KONKOL, Grzegorz PROKOPSKI:  Optymalizacja składu betonów z dodatkiem metakaolinitu          

Piotr KOPEĆ:  Czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP stosowane w powietrznych pompach ciepła 

Jan KRUPA, Andrzej MANTAJ, Piotr KOSZELNIK:  Gospodarka energetyczna a ochrona środowiska w opinii różnych grup respondentów – część II     

Lech LICHOŁAI, Michał MUSIAŁ:  Wpływ organicznych materiałów zmiennofazowych na efektywność energetyczną przegrody przezroczystej   

Adam MROZIŃSKI:  Laboratoryjna instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii 

Artur NOWOŚWIAT, Marcelina OLECHOWSKA, Jan ŚLUSAREK:  Projektowanie akustyczne wnętrz w świetle nowych wymagań       

Paweł OBSTAWSKI, Michał CHABERSKI:  Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania gruntowej i powietrznej pompy ciepła w budynku jednorodzinnym – studium przypadku 

Anita ORCHOWSKA:  Architektoniczne rozwiązania z zastosowaniem „re-użycia” płyt prefabrykowanych      

Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Paweł KRAUSE, Tomasz STEIDL:  Analiza stanu wilgotnościowego ścian z cegły z  izolacją cieplną od wewnątrz    

Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Paweł KRAUSE, Tomasz STEIDL:  Wybrane aspekty stanu ochrony cieplnej budynku plusenergetycznego ”P-E-H”    

Waldemar PARKITNY:  Oczekiwania osób podróżujących a integracja parkingów z miejskim systemem transportu zbiorowego       

Janusz PEŁCZYŃSKI, Bartłomiej TOMKOWICZ:  Zagadnienia etapu projektowania zmiany sposobu użytkowania strychów kamienic na wybranych przykładach w strefie śródmiejskiej Rzeszowa    

Adam Paweł PIECH, Anna BASZAK:  Pierwiastki śladowe w wybranych wodach mineralnych dostępnych w handlu       

 Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Agnieszka NIEMIEC, Marek URBANIK:  State of Water Supply Infrastructure in the Subcarpathian Cities       

Patrycja PRAŻMO, Miłosz SZEWCZYK, Sławomir GUŁKOWSKI:  Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa fotowoltaicznego metodą pojemnościową w warunkach oświetlenia sztucznego 

Angelika RACZAK, Barbara MARKIEWICZ, Magdalena BATKO:  Kontrowersje wokół pierzei ulicy 3 Maja w Rzeszowie – analiza wybranych kamienic 

Marta RUSNAK:  Gdy okno zabytku przemysłu staje się oknem muzeum – streszczenie sytuacji prawnej  

Elżbieta RYBAK-WILUSZ, Klaudia HOPP:  Analiza energetyczno-ekonomiczna wykorzystania energii słonecznej    

Adam RYBKA :  Architektura i dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób z dysfunkcją wzroku   

 Adam RYBKA, Michał KRUPA:  Współczesna architektura historycznego centrum Skawiny na tle dziedzictwa miasta – wybrane przykłady   

Tomasz STEIDL, Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Bożena

ORLIK-KOŻDOŃ, Paweł KRAUSE:  Zawilgocenie ścian budynku mieszkalnego po dociepleniu   

Agata STOLARSKA, Jarosław STRZAŁKOWSKI:  Analiza rozwiązań połączenia ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej  

Andrzej STUDZIŃSKI:  Ocena kosztów zakładów wodociągowych   

Wojciech TERLIKOWSKI:  Zrównoważona rewitalizacja budynków zabytkowych    

Krzysztof TROJNAR, Aleksander DUDA:  Monitoring of Displacement Abutments of Morotway Viaduct          

Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK:  Wykorzystanie modelowania numerycznego do określenia wpływu konfiguracji otworów na parametry eksploatacyjne dla dubletu geotermalnego w rejonie Choszczna    

Michał WICHLIŃSKI, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS:  Badania zawartości rtęci w płytach gipsowo-kartonowych i gipsach       

Robert ZIÓŁKOWSKI:  Efektywność środków uspokojenia ruchu w miastach w kontekście zanieczyszczenia środowiska     

Marcin ZYGMUNT, Dariusz GAWIN:  Analiza zastosowania technik DSM w celu redukcji szczytowego zapotrzebowania mocy chłodniczej dla zespołu budynków użyteczności publicznej      

Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Paweł KRAUSE, Tomasz STEIDL:  Zmiany zawilgocenia przegród budynkow historycznych przy zadanych warunkach klimatu zewnętrznego     

Wojciech TERLIKOWSKI , Martyna GREGORIOU-SZCZEPANIAK, Ewa SOBCZYŃSKA, Kacper WASILEWSKI:  Dokumentacja szczegółowa zabytków starożytnych na przykadzie oceny stanu technicznego rzymskich zabudowań w Aleksandrii  

Ewa SOBCZYŃSKA, Kacper WASILEWSKI, Martyna GREGORIOU-SZCZEPANIAK:  Problematyka modelowania konstrukcji murowych na przykładzie kamienicy przy ulicy Szarej w Warszawie 

 

 

Statystyki (liczba odsłon strony): 20Unikalne odsłony z okresu 2022.04.14 - 2024.04.14
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję