Strona: ZiM-272-17(1-2010) / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

ZiM-272-17(1-2010)

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 272
Zarządzanie i Marketing z. 17 (1/2010), 2010

Jan Adamczyk: Polska gospodarka wobec globalnego kryzysu

Paweł Antonowicz: Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli z-score

Robert Arzumanow, Sergij Lebediew: Determinanty pokonania kryzysu gospodarczego w Ukrainie (Детермінанти подолання економічної кризи в Україні)

Łukasz Bartkowiak: Fundusze europejskie w rozwoju polskich przedsiębiorstw

Jerzy Baruk: Skłonność obywateli unii europejskiej do zamiany wyrobów dotychczas używanych na innowacyjne 

Magdalena Byczkowska: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wzrost gospodarczy kraju

Jacek Chotkowski: Kierunki doskonalenia instytucji wspomagających rozwój gospodarczy w Polsce

Tomasz Cicirko: Możliwości ograniczania zatorów płatniczych poprzez system podatkowy

Gérard Kokou A. Dokou: L’accompagnement au developpement strategique de la jeune petite entreprise

Wojciech Drewek: Problematyka zaopatrzenia polskiej gospodarki w gaz ziemny drogą morską – szanse, problemy i zagrożenia

Marcin Gębarowski: Sponsoring tytularny jako sposób finansowania obiektów sportowych

Tomasz Goszczyński: Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw a problem ochrony środowiska

Urszula Grzega: Globalizacja konsumpcji a zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych polaków

Aleksandr Gugnin, Tatiana Gugnina: Polityczny rynek europejskich państw „młodej” demokracji

Jan Hermaniuk: Perspektywy województwa podkarpackiego w kontekście zmian strategii rozwoju kraju

Paweł Hydzik: Zastosowanie indeksu presji rynkowej (exchange market pressure index) do badania zagrożenia Polski kryzysem walutowym w okresie 1999–2009

Marcin Jamroży: Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument podatkowy

Krzysztof Jonas: Mechanizmy zabezpieczające świadczenia emerytalne w otwartych funduszach emerytalnych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian

Agata Kielesińska: Wybrane aspekty pozycji rynkowej przedsiębiorstw owocowo-warzywnych w regionie częstochowskim

Janusz Kołodziejski: Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w opinii pracowników

Marta Komuda, Ewa Glińska: Miejsce polskich uczelni w wybranych rankingach światowych – uwarunkowania i perspektywy

Jan Kowalik: Wielowymiarowa analiza porównawcza zewnętrznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej

Beata Kowalska: Wpływ procesów globalizacji na rozwój polskiego rynku fuzji i przejęć

Krzysztof Krukowski: Absorpcja funduszy Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa branży turystycznej w regionie Warmii i Mazur

Iwona Kulas: Wpływ zmian ekonomiczno-społecznych na kształtowanie się roli człowieka w organizacji

Katarzyna Łukasik: Wpływ globalizacji na współczesny rynek pracy

Jolanta Mirek: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce

Marian Morawski: Branża recyklingu statków jako szansa funkcjonowania przedsiębiorstw stoczniowych na polskim rynku

Marek Mróz: Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej euro-park Mielec

Marian Oliński: Perspektywy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim

Paweł Piątkowski: Wpływ długu publicznego na stabilność finansową Polski

Edyta Pieniacka: Analiza przypadku przewagi konkurencyjnej na przykładzie spółki giełdowej handlu detalicznego z branży obuwniczej NG2 SA

Alona Plyaskina: Rola edukacji w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Arkadiusz Przybyłka: Górnictwo węgla kamiennego gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski

Krystyna Serafin: Polska w UE – bilans szans i zagrożeń dla sektora małej przedsiębiorczości

Marek Siemiński: Elastyczność i bezpieczeństwo pracy – możliwości i ograniczenia wdrożenia idei flexicurity

Barbara Siuta-Tokarska: Kierunki i zakres zmian wybranych uwarunkowań makroekonomicznych w polskiej gospodarce w latach 1990–2008

Olga Sorocean: National economy of Moldova under pressure of external and internal threats

Bożena Sowa: Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (vat) działalności transportowej w unii europejskiej. wybrane aspekty

Marek Szajt: Miejsce Polski w europejskim systemie innowacyjnym

Piotr Szczypa: Aspekty ochrony środowiska a funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych – wyniki badań

Stanisław M. Szukalski: Bilans strukturalnych przemian polskiej gospodarki po 1989 r. i perspektywy jej rozwoju

Anna Szymaniak: Skutki polityki energetyczno-klimatycznej unii europejskiej dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw

Аnatoliy Tkach: Instytucjonalne modele rozwoju ekonomicznego (Институциональные модели экономичеcкого развития)

Таmаrа Tkach: Psychologiczny projekt kształcenia przez całe życie, w całokształcie sytuacji życiowych (Психологічний проект «освіти протягом життя» і «освіти шириною в життя»)

Marzena Wanagos: Turystyka motywacyjna i jej znaczenie w biznesie

Monika Wodnicka: Polityka kreowania atrakcyjności regionów i miast dla lokalizacji projektów BPO

Anna Wójcik-Karpacz: Negatywne następstwa finansowe współpracy z niesolidnymi odbiorcami

Maciej Zastempowski: Instrumenty finansowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych

Marcin Zawada: Problematyka bezpieczeństwa energetycznego Polski

Piotr Zawada: Postawy pracowników restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w świetle badań – studium socjologiczne

Katarzyna Żukrowska: Miejsce Polski w gospodarce światowej w 2010 roku

Statystyki (liczba odsłon strony): 25Unikalne odsłony z okresu 2022.04.20 - 2024.04.20
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję