Klauzula informacyjna

RODO 2020     (English version)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje iż:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu:

a) realizacji postanowień niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 RODO,

b) wypełnienia przez Zamawiającego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387z późn. zm.), oraz – w przypadku gdy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 podlega ubezpieczeniom społecznym – ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 266  z późn. zm.), jak również – w przypadku gdy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1398 z późn. zm.), a także aktów wykonawczych do ww. ustaw, jak również z innych obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c2 RODO,

c) ewentualnie dochodzenia/obrony praw lub roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f3

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia niniejszej umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą: właściwe organy podatkowe, w przypadku gdy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.

8. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania niniejszej umowy, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane.

9. Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

10.  Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Dane osobowe Wykonawcy nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

 

1 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję