Strona: Procedura recenzowania / Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania i procedury obowiązujące w czasopiśmie

Procedura recenzowania artykułów naukowych w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej jest zgodna z zaleceniami MNiSW opracowanymi w formie broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 r.

Czasopismo Journal of Mathematics and Applications przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Redaktorzy tematyczni (naukowi) dobierają recenzentów najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 3. Redakcja stosuje procedurę double-blind review process, tzn. autor/autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 4. Aby przeciwdziałać nierzetelności w nauce (ghostwriting, guest authorship), redakcja wymaga podania wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
  Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, lecz ani jego udział jako jednego z autorów nie został ujawniony, ani nie wymieniono go w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a jego nazwisko jest podane jako autora lub współautora.
 5. Redakcja oczekuje informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów (jest to tzw. financial disclosure).
 6. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 7. Przy recenzji pracy recenzent powinien uwzględnić zarówno poziom pracy jak i jej przygotowanie w języku angielskim.
 8. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  Praca może zostać:
  - przyjęta do publikacji,
  - przyjęta z małymi zmianami,
  - przyjęta z dużymi zmianami,
  - odrzucona.
 9. Nie są przyjmowane recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań.
 10. Wstępnie zakwalifikowany przez redaktora naczelnego do wydania artykuł zostaje wysłany do recenzentów, którzy wypowiadają się na temat jego przyjęcia lub odrzucenia. Recenzenci mają prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 11. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.
 12. Uwagi recenzentów są przekazywane autorowi, który ma obowiązek poprawienia tekstu.
 13. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma, zasięgając opinii członków Rady Naukowej.
 14. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia artykułu są zawarte w formularzu recenzji. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej czasopisma.
 15. Lista recenzentów współpracujących będzie publikowana w każdym czwartym numerze kwartalnika, w przypadku zeszytów wydawanych nieregularnie – w ostatnim numerze wydanym w danym roku kalendarzowym, a także zamieszczona na stronie internetowej danego zeszytu naukowego (w pliku "Recenzenci współpracujący").
 16. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

Deklaracja recenzenta: deklaracja recenzenta JMA.pdf

Formularz recenzji: formularz recenzji JMA.pdf

Statystyki (liczba odsłon strony): 2Unikalne odsłony z okresu 2022.05.29 - 2024.05.29
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję