Strona: JCEEA-04-14 / Publishing House

JCEEA-04-14

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE
JCEEA, t. XXXI, z. 61 (4/14), October-December 2014

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

 

Table of content

Wojciech BALCERZAK: Uzdatnianie wód kopalnianych zawierających metale ciężkie  

Mariusz BARSZCZ: Adaptacja modelu Santa Barbara Unit Hydrograph do obliczania hydrogramu przepływów w zurbanizowanej zlewni potoku służewieckiego  

Lilianna BARTOSZEK, Dorota CZECH: Podatność na degradację zbiornika zaporowego Solina  

Katarzyna DOŁŻYK, Iwona CHMIELEWSKA: Gęstość roztworów pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu w wodzie

Katarzyna DOŁŻYK, Zenon SZYPCIO: Analiza areometryczna w świetle teorii PKN-CEN ISO/TS 17892-4 i PN-88/B-04481

Galina KALDA: Analiza stanu energetyki wodnej w Polsce  

Galina KALDA, Monika MARKOWSKA: Pozyskiwanie i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych  

Galina KALDA, Małgorzata WILK: Analiza gospodarki odpadami przemysłowymi na terenie Podkarpacia  

Roman KHMIL, Yaroslav BLIKHARSKYY, Igor VASILIEV: Influence of construction’s loading level on strength and deformability  of RC columns strengthened by CFRP

Mariusz MAŚLAK, Małgorzata SNELA: Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment – obrót odniesionych do warunków pożaru

Krzysztof NOWAK, Danuta PROSZAK-MIĄSIK, Sławomir RABCZAK: Wpływ współspalania biomasy z węglem na sprawność kotłów energetycznych  

Danuta PROSZAK-MIĄSIK, Monika BORYŁO: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w małych gospodarstwach rolnych

Sławomir RABCZAK, Danuta PROSZAK-MIĄSIK, Krzysztof NOWAK: Seasional cold accumulator with free-cooling in air conditioning systems   

Adam RUDZIK, Stefan PRADELOK, Grzegorz POPRAWA: Zmiany częstotliwości drgań własnych kratownicowego mostu kolejowego w wyniku postępującego uszkodzenia

Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Artur MĘDRALA: Analiza strat wody oraz awaryjności w wybranych systemach zaopatrzenia w wodę

Marcin STYRNA: Optymalne kształtowanie dźwigarów stalowych  

Zenon SZYPCIO: Początkowa faza sedymentacji w analizie areometrycznej gruntu

Zenon SZYPCIO, Katarzyna DOŁŻYK: Lepkość roztworów pirofosforanu sodu i heksametafosforanu sodu w wodzie destylowanej  

Tomasz Janusz TELESZEWSKI: Wyznaczanie skalarnych parametrów przepływu laminarnego w przewodach prostoosiowych o przekroju wielokąta foremnego  

Izabela TYLEK, Krzysztof KUCHTA: Specyfika cech fizykomechanicznych konstrukcyjnych stali nierdzewnych

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK: Analysis of the gas infrastructure development

Marek URBANIK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK: Kogeneracja w wytwarzaniu energii cieplnej