Strona: MMR-21-04 / Publishing House

MMR-21-04

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XIX, 21 (4/2014), October-December 2014

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

 

Table of Content

Bogusław Bembenek: The importance of organizational culture in cluster management

Krzysztof Borowski: Analiza uwarunkowań inwestycyjnych na rynku diamentów

Kazimierz Cyran: Cena jako wyznacznik jakości produktów żywnościowych

Paulina Filip: Znaczenie kapitału finansowego w procesach rozwojowych przedsiębiorstw

Marcin Gębarowski: Ocena zasadności uczestnictwa w wystawach światowych (w kontekście aktywności wystawienniczej Polski podczas Expo 2010 w Szanghaju)

Sylwia Grodecka, Agata Gierczak: Empatia w przywództwie: kultura organizacyjna instytucji edukacyjnej oparta na współodczuwaniu

Ryszard Janikowski: Nieprzewidywalność w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Igor Liberko, Lucia  Bednárová, Marianna Dúbravská, Andrzej Pacana: Marketing audit and possibilities of forecasting

Ondřej Novosad: Behind Mali’s conflict – myths, realities & unknowns

Antoni Olak: Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne

Monika Piątkowska: Rozpoznawalność marek oficjalnych sponsorów i ambush marketerów podczas XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi

Teresa Piecuch, Małgorzata Piecuch: Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy – rozważania teoretyczne i badania empiryczne 

Anna Prusak, Gene Rowe, Jacek Strojny: Is GMO “sustainable”? A review of the environmental risks of GM plants in comparison with conventional and organic crops

Sabina Rokita: Możliwości wykorzystania klasyfikacji działalności badawczo-rozwojowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Mirosław Sołtysiak: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego

Justyna Stecko, Małgorzata Baran: Building commitment and trust of value in the modern enterprise

Magdalena Szydełko: Atrybuty i czynniki sukcesu partnerstwa przedsiębiorstw

Anna Walczyna, Anna Arent: Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów – wyniki badań pilotażowych 

Anna Wrycol: The impact of green certificates on profitability of Polish wind farms

Grzegorz Zimon, Dominik Zimon: Influence of quality management systems on the financial capital management strategies in trading companies

Lista recenzentów współpracujących z „Modern Management Review” 
Lista artykułów opublikowanych w „Modern Management Review” w 2014 r.

 

Contents

Bogusław Bembenek: The importance of organizational culture in cluster management

Krzysztof Borowski: Analysis of investment conditions in the diamonds market

Kazimierz Cyran: Price as a determinant of the food products quality

Paulina Filip: Importance of financial capital in business development process

Marcin Gębarowski: An evaluation of the reason for participating in world expositions (in the context of the exhibition activity of Poland during Expo 2010 in Shanghai)

Sylwia Grodecka, Agata Gierczak: Empathy in leadership: organizational culture of educational institution based on compassion

Ryszard Janikowski: Unpredictability in management

Igor Liberko, Lucia  Bednárová, Marianna Dúbravská, Andrzej Pacana: Marketing audit and possibilities of forecasting

Ondřej Novosad: Behind Mali’s conflict – myths, realities & unknowns

Antoni Olak: Unemployment and social threat

Monika Piątkowska: Brand recognition of official sponsors and ambush marketers during the XXII Olympic Winter Games in Sochi 

Teresa Piecuch, Małgorzata Piecuch: Analysis of the situation of young people in the labour market – theoretical considerations and empirical research

Anna Prusak, Gene Rowe, Jacek Strojny: Is GMO “sustainable”? A review of the environmental risks of GM plants in comparison with conventional and organic crops

Sabina Rokita: Possibilities of using classifications of research and development activities in enterprise managing

Mirosław Sołtysiak: Risk and risk management in local government units

Justyna Stecko, Małgorzata Baran: Building commitment and trust of value in the modern enterprise

Magdalena Szydełko: Attributes and success factors of interfirm partnerships

Anna Walczyna, Anna Arent: Students’ evaluation on the stress made by working as entrepreneur. Pilot study results

Anna Wrycol: The impact of green certificates on profitability of Polish wind farms

Grzegorz Zimon, Dominik Zimon: Influence of quality management systems on the financial capital management strategies in trading companies

The list of reviewers cooperating with Scientific Papers entitled „Modern Management Review” 
The list of articles published in the Journal of „Modern Management Review” in 2014 

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.23 - 2024.05.23
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.