Strona: HSS-22-02 / Publishing House

HSS-22-02

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XX, 22 (2/2015), April-June 2015

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Anna Arent, Anna Walczyna: Mity przedsiębiorczości a postawy studentów wobec własnej działalności gospodarczej
 
Adam Kruk: Aksjologia wolności mediów w świetle prac Wysokiego Przedstawiciela OBWE do spraw wolności mediów
 
Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski, Danuta Strahl, Marek Sobolewski: Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy
 
Marina Milushyna: Foreign studies of the codependency phenomenon
 
Antoni Mironowicz: Białorusini na Bliskim Wschodzie wobec spraw polskich w latach 1941–1945 w świetle pism ks. Michała Bożerianowa
 
Mariola Nycz: Wpływ kryzysu na funkcjonowanie wybranych gałęzi transportu w krajach Unii Europejskiej w latach 2008–2013
 
Michał Paszkowski: Specyfika badań politologicznych nad myślą polityczną w zakresie bezpieczeństwa energetycznego państwa
 
Ivan Rekun: Модель проектирования экономической безопасности предприятия
 
Joanna Sanecka Tyczyńska: Raison d’état – research challenges
 
Marek Sioma: Myśl polityczna Legionu Młodych – akademickiego związku pracy dla państwa. Wprowadzenie do tematu
 
Justyna Stecko: Value categories and the choice of youths in contemporary times
 
Elżbieta Szczygieł: Oszczędności gospodarstw domowych osiągających dochody o niskiej użyteczności
 
Dariusz Szymanowski: Second lieutenant Jan Bołbott fighting in “Tynne” section
 
Krystyna Trembicka: O potrzebie wykorzystania źródeł w politologicznych badaniach myśli politycznej

 

Contents 

Anna Arent, Anna Walczyna: The myths of entrepreneurship vs the students’ attitudes towards their own business activity

Adam Kruk: Axiology freedom of the media in the light of the work of The Osce High representative on freedom of the media

Małgorzata Markowska, Andrzej Sokołowski, Danuta Strahl, Marek Sobolewski: Dynamic classification of the European Union NUTS 2 regions in terms of sensitivity to economic crisis (area: labour market)

Marina Milushyna: Foreign studies of the codependency phenomenon

Antoni Mironowicz: Belarusians in the Middle East and Polish problems in 1941–1945 in the writings of rev. Michał Bożerianow

Mariola Nycz: Influence of crisis on the functioning selected branches of transport in the European Union countries in the years 2008–2013

Michał Paszkowski: Special features of reaserch on political thought in the field of energy security

Ivan Rekun: Model of designing of economic security

Joanna Sanecka Tyczyńska: Raison d’état – research challenges

Marek Sioma: The political thought of Legion of the Young – ‘work for the state’ academic association. Introduction to the topic

Justyna Stecko: Value categories and the choice of youths in contemporary times

Elżbieta Szczygieł: The savings of households which achieved the low utilities income

Dariusz Szymanowski: Second lieutenant Jan Bołbott fighting in “Tynne” section

Krystyna Trembicka: About the need to use sources in political research of political thought