Strona: MMR-22-02 / Publishing House

MMR-22-02

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XX, 22 (2/2015), April-June 2015

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.09.2015.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Spis treści/Contents

Paulina Bełch: Analiza założeń koncepcji integracji transportu zbiorowego z indywidualnym

Paweł Dziekański: Środowisko naturalne jako czynnik konkurencyjności regionów

Aleksandra Grobelna: Konflikt roli czynnikiem determinującym efektywność pracy w branży hotelarskiej

Zdzisław Jedynak: Budowa i opracowanie modelu systemowego zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym 

Andrzej Kozina: Negocjacje ze słabszej pozycji – wybrane koncepcje i przykłady

Joanna M. Moczydłowska, Karol Kowalewski: Stereotyp pracownika w wieku 50+ jako potencjalne źródło zachowań dyskryminacyjnych w środowisku pracy

Kazimierz Mrozowicz, Piotr Halemba: The human factor and fatal accidents in the mountains (the mountain thanatological studies method) 

Agnieszka Piotrowska-Piątek, Kornelia Bem-Kozieł: Zaangażowanie społeczne pracowników administracji publicznej na przykładzie Urzędu Statystycznego w Kielcach

Małgorzata Polkowska: Komunikacja lotnicza na świecie w XXI wieku

Grzegorz Przewoźnik, Hanghang Lan, Jacek Strojny: Chosen aspects of projects realization in Chinese Universities on example of Huazhong University of Science and Technology (HUST) 

Stanisław J. Rysz: Specyfika zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim – podstawy 

Adam Ryszko: Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwach – wybrane problemy i uwarunkowania 

Dariusz Siemieniako: Zarządzanie relacjami B2B w usługach produkcyjnych i budowanie lojalności relacyjnej 

Яна Тютюнник: Риски нахождения автомобилей на дорогах в зоне расположения автозаправочных станций. Рекомендации по размещению АЗС 

Grzegorz Zimon, Blanka Gosik: Ocena logistyki miejskiej w zakresie transportu zbiorowego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Rzeszowa 

Jan Zuba, Stanisław Gędek: Analiza i ocena rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce i wybranych krajach europejskich w latach 2007–2012