Strona: RUTJEE-34-02 / Publishing House

RUTJEE-34-02

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 292, Elektrotechnika 34
RUTJEE, t. XXIII, z. 34 (2/15), April-June 2015

(p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358)

Ostateczna wersja opublikowana – data udostępnienia w momencie opublikowania 30.06.2015.
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Table of content

Wstęp 
Wspomnienie dr. hab. inż. Jerzego Bajorka 
Wspomnienie prof. dr. hab. Stanisława Apanasewicza         
Wspomnienie prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kality  
Jubileusz 50-lecia utworzenia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki  
Rozwój Katedry Informatyki i Automatyki w ciągu 50 lat 

Stanisław PIRÓG: Pojemności pasożytnicze uzwojeń transformatorów i dławików 

Marian HNIŁKA, Janina RZĄSA: Analiza możliwości budowy instalacji przemysłowej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o zgazowanie odpadów drzewnych 

Tomasz BINKOWSKI: Investigation of the current space vector correction of 3P3W voltage inverter 

Dariusz SOBCZYŃSKI, Łukasz KIDACKI: Wybrane aspekty prawne związane z budową i przyłączeniem do sieci energetycznej małej przydomowej elektrowni wiatrowej 

Małgorzata ŁATKA, Marek NOWAK: Porównanie parametrów jakości energii elektrycznej linii zasilającej zakład przemysłowy przed i po kompensacji mocy biernej 

Piotr BOGUSZ, Mariusz KORKOSZ, Adam POWRÓZEK: Analiza wpływu sprzężeń magnetycznych na charakterystyki generatora reluktancyjnego przełączalnego 

Robert ZIEMBA, Grzegorz MASŁOWSKI, Lesław KARPIŃSKI, Stanisław  WYDERKA, Grzegorz KARNAS, Kamil FILIK, Paweł SZCZUPAK: Badanie rozpływu długotrwałej składowej prądu piorunowego w instalacjach obiektu 

Grzegorz KARNAS, Grzegorz MASŁOWSKI, Piotr BARAŃSKI: Sygnatury pola elektrycznego udarów piorunowych  otrzymane z nowej stacji detekcyjnej Politechniki Rzeszowskiej 

Mariusz GAMRACKI: Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią 

Zofia WRÓBEL: Wybrane zagadnienia modelowania przepięć atmosferycznych jako źródeł zakłóceń w sieciach trakcyjnych 

Yaroslaw MARUSHCHAK, Bogdan KOPCHAK: Analiza modeli całkowania i różniczkowania ułamkowego 

Grzegorz  DRAŁUS: Poprawa jakości dynamicznego modelu złożonego poprzez zastosowanie interpolowanych danych uczących 

Marek GOTFRYD, Bartosz PAWŁOWICZ, Grzegorz PITERA: Aktywne, pasywne i półpasywne systemy RFID 

Grzegorz TOMASZEWSKI, Jerzy POTENCKI, Marek DUDEK: Druk strumieniowy jako metoda wytwarzania elastycznych obwodów drukowanych 

Krzysztof MLECZKO, Piotr PTAK: Niskotemperaturowe właściwości rezystorów RuO-szkło

Grzegorz DEC: Model systemu wspomagającego podejmowanie decyzji inwestycyjnych 

Mateusz WIETECHA, Bartosz TRYBUS: Sterownik PLC na platformie Raspberry PI programowany w środowisku CPDev 

Paweł DYMORA, Mirosław MAZUREK, Sławomir JASKÓŁKA: Analiza statyczna pracy sieci komputerowej w środowisku LabView