Strona: HSS-21-02 / Publishing House

HSS-21-02

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XIX, 21 (2/2014), April-June 2014

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Małgorzata Baran, Mateusz Flankowski: Przegląd systemów e-government w wybranych krajach

Анна Чечельницкая: Психоисторическийдискурс украинской истори

Любовь Чернова: Влияние идентичностина патриотическиечувства студенческой молодеживтранзитивном обществе

Anna Dziama, Magdalena Rejman-Zientek: Implementation of clil at the university level: the case of logistics course

Paweł Gajewski: Kryzys finansowy a determinanty oprocentowania obligacji rządowych w strefie euro

Agata Gemzik-Salwach, Paweł Perz: Wykorzystanie metody DEA do analizy efektywności zarządzania ryzykiem w wybranych bankach

Andriy Gerasymchuk, Nataliia Gerasymchuk: Forms and specifics of resource provision of economic subjects in agriculture

Анна Голубчик: Управление развитием коллективной памяти европейского сообщества: опытдляУкраины

Aлександр Гугнин, Юлия Лисневская: Имидж политического лидера – базовые категории

Andrzej Janociński: Wschodni sąsiedzi Polski a bezpieczeństwo Europy w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego

Николай Козловец: Модернизация украинского общества как императив социальнойэволюции

Tomasz Kuczur: Political offense and the shape of the political system. Reflections on the subject and subject matter theory. Part 1

Леся Люта: Изменение образа жизни как детерминанта развития социальной работы

Ireneusz Nowak: Pełnomocnik do spraw doręczeń w procedurze podatkowej

Waldemar Paruch: Authoritarianism in Europe in the twentieth century: a political-science analysis of the characteristics of the political system (part 1)

Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec: Udział radzieckich resortów „siłowych” w „puczu sierpniowym” 1991 roku. Część 2

Sabina Rokita: Wykorzystanie elementów analizy finansowej do oceny kondycji mikroprzedsiębiorstwa na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz obligatoryjnych ewidencji pomocniczych

Andrzej Sołtys: Znaczenie analogii dla określenia punktu wyjścia w quarta via

Justyna Stecko: Artur Schopenhauer jako twórca prawdziwej filozofii zła w interpretacji Mariana Zdziechowskiego

Artur Woźny, Magdalena Dobosz, Andrzej Pacana: Wpływ hałasu na jakość pracy

Lesia Zaburanna, Irina Evtyukova: Оценка конкурентоспособности услуг субъектовтуристического предпринимательства в сельской местности (по элементу «качество»)