Strona: JCEEA-16-02-t2 / Publishing House

JCEEA-16-02-t2

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (2/II/16), April-June 2016

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing 30.09.2016
Publishing date
Access date
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL (30.09.2016)
 
Table of contents

Tomasz ABEL: Analiza stateczności konstrukcji zespolonej „rura-wykładzina ściśle pasowana” na podstawie wytycznych DWA-A143-2

Marek BOGACKI, Mateusz RZESZUTEK, Kamil HEBA: Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza w kanionie ulicznym na przykładzie Alei Krasińskiego w Krakowie

Dorian CZARNIECKI, Daniel SŁYŚ: Analiza techniczna i finansowa podgrzewania murawy boiska sportowego

Dorian CZARNIECKI, Daniel SŁYŚ: Analiza techniczna i finansowa suszenia skór przy użyciu pompy ciepła z zastosowaniem różnych dolnych źródeł ciepła

Magdalena DOMAŃSKA, Piotr DRAGAŃSKI, Paweł WIERCIK, Janusz ŁOMOTOWSKI, Tomasz KONIECZNY: Powstawanie struwitu podczas nanofiltracji odcieków z fermentacji metanowej

Józef DZIOPAK, Mariusz STARZEC: Wkładka piętrząca zwiększająca efektywność hydrauliczną przelewów konwencjonalnych

Józef DZIOPAK, Mariusz STARZEC: Wpływ układu hydraulicznego zbiornika na wymaganą pojemność użytkową układu zbiorników retencyjnych w kanalizacji

Marek GOSZTYŁA, Bogdan MOTYL: Zabytki techniki miasta Przemyśla z przełomu XIX/XX wieku

Dariusz GRYGO: Proposal for build a test stand to the study water ram based on the recommendations construction

Maciej KALINOWSKI: Problemy monitoringu przepływu ścieków i miąższości osadów w przełazowych kolektorach

Daniela KAPOSZTASOVA, Zuzana VRANAYOVA, Martina RYSULOVA, Gabriel MARKOVIC: Water management options – portfolios for safe water utilization in buildings

Tomasz KAŹMIERSKI, Karolina MAZURKIEWICZ, Tomasz SCHILLER: Wpływ układu sieci wodociągowej na koszt transportu oraz czas przebywania wody w sieci

Tomasz KAŹMIERSKI, Karolina MAZURKIEWICZ, Tomasz SCHILLER: Zastosowanie metody AHP w racjonalnym projektowaniu sieci wodociągowej

Barbara KLISZCZEWICZ: Zastosowanie modelu Hardening Soil Small w analizach numerycznych układu rurociąg-grunt

Sabina KORDANA, Daniel SŁYŚ: Analiza SWOT zastosowania systemów infiltracji wód opadowych na terenie osiedli mieszkaniowych

Sabina KORDANA, Daniel SŁYŚ: Wspomaganie decyzji o wyborze optymalnego rozwiązania systemu przygotowania ciepłej wody 225

Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK: Przebieg symulacji komputerowej procesu oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze osadu czynnego 

Gabriel MARKOVIČ, Daniela KAPOSZTÁSOVÁ, Zuzana VRANAYOVÁ: Rainwater as a alternative source of water supply in building – measurements and evaluation

Emilia MISZEWSKA-URBAŃSKA, Adam BOLT, Antoni TARASZKIEWICZ, Radosław WIŚNIEWSKI: Badanie zgodności koncepcji rekreacyjno-turystycznego otwarcia drogi wodnej Oświęcim – Kraków z zasadami zrównoważonego rozwoju

Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Anna DROŹDZIK: Weryfikacja możliwości zastosowania wskaźnika ITS do oceny stanu troficznego Zbiornika Dobczyckiego 

Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER: Wpływ technologii oczyszczania ścieków na ich potencjał eutrofizujący

Robert OLENIACZ, Marek BOGACKI, Adriana SZULECKA, Mateusz RZESZUTEK, Marian MAZUR: Assessing the impact of wind speed and mixing-layer height on air quality in Krakow (Poland) in the years 2014-2015

Vlasta ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, Adriana EŠTOKOVÁ, Alena LUPTÁKOVÁ: Mathematical evaluation of deleterious processes of fly ash-based concrete in pipelines

Kamil Błażej POCHWAT: Wpływ współczynnika redukcji przepływu ścieków ß na dobór geometrii jednokomorowego zbiornika retencyjnego

Kamil Błażej POCHWAT, Daniel SŁYŚ: Analiza hydrauliczna funkcjonowania zbiornika retencyjnego wyposażonego w instalację obiektów retencyjnych

Kamil Błażej POCHWAT, Daniel SŁYŚ: Badania czułości modelu zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem wskaźnika pojemności informacyjnej Hellwiga

Andrzej RAGANOWICZ, Józef DZIOPAK: Ocena jakości odnowy przewodów kanalizacyjnych analizą korelacyjną

Andrzej RAGANOWICZ, Józef DZIOPAK: Statystyczna prognoza stanu technicznego kamionkowej kanalizacji sanitarnej w Unterhaching

Marcin SKOTNICKI, Marek SOWIŃSKI: Wpływ własności modelu opad-odpływ na relację pomiędzy dokładnością odwzorowania zlewni a charakterystykami odpływu

Agnieszka STEC: Model kosztowy retencyjnego zbiornika rurowego 

Agnieszka STEC: Model optymalizacyjny retencyjnego zbiornika rurowego

Ziemowit SULIGOWSKI: Uporządkowanie procesu budowlanego w fazie odbiorów

Marta WARDAS-LASOŃ: Odpady w podłożu Starego Krakowa w aspekcie Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku

Martina ZELEŇÁKOVÁ, Silvia VILČEKOVÁ, Lenka ZVIJÁKOVÁ: Implementation of green technologies and innovations in Košice region, Slovakia