Strona: JCEEA-17-03-t2 / Publishing House

JCEEA-17-03-t2

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (3/II/17), July-September 2017

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing
Publishing date - 30.09.2017
Access date - 30.09.2017
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Table of content

Łukasz BAJDA, Adam RYBKA: Projektowanie partycypacyjne w założeniach urbanistycznych osiedli mieszkaniowych Rzeszowa jako źródło wymiany wiedzy i doświadczeń Jerzy CIBIS: Diagnoza Transformacji architektoniczno-budowlanej zasobów mieszkaniowych XIX i XX wieku wybranych miast Górnego Śląska
Grzegorz CICHY: Bliskość Proszowic z Krakowem – szansa czy zagrożenie? 
Marek CIERPIAŁ-WOLAN: Wykorzystanie statystycznych i pozastatystycznych (BIG-DATA) źródeł informacji do wyznaczania kierunków rozwoju miast na przykładzie Rzeszowa 
Janusz DĄBROWSKI, Waldemar PALUCH: Określenie skutków rewitalizacji terenów powojskowych na działalność komercyjną na terenie miasta Jarosławia 
Agata GAJDEK, Barbara CIEŚLA: Relikty układów ruralistycznych w strukturze
współczesnego miasta. Zachowane dziedzictwo w kontekście założeń miasta przyszłości, na przykładzie Rzeszowa 
Marek GOSZTYŁA, Agata MIKRUT: Urbanistyka miasta Rzeszowa w aspektach historycznych 
Marek GRANSICKI: Badania odkrywkowe zabytkowych piwnic przedprożowych w zachodniej pierzei rynku w Dukli, jako przyczynek do programu rewitalizacji zespołu staromiejskiego w Dukli 
Katarzyna JANICKA-ŚWIERGUŁA: Rewitalizacja dziedzictwa architektonicznego Łodzi w ramach programu “MIA 100 kamienic" 
Andrzej KADŁUCZKA: Zapomniane dziedzictwo architektoniczne przeszłości i nowatorskie metody jego restytucji w strukturze miasta przyszłości 
Maciej KAPOŁKA: Plany regulacji przestrzennej Polskich wielkich miast w pierwszej połowie XX wieku a współczesne koncepcje rozwoju ośrodków miejskich w Polsce 
Michał KRUPA: Analiza współczesnych trendów w architekturze mieszkaniowej Paryża – na wybranych przykładach
Michał KRUPA, Adam RYBKA: Współczesna architektura w zabytkowej tkance urbanistycznej – na wybranych przykładach
Dominika KUŚNIERZ-KRUPA, Michał KRUPA: Heppenheim jako modelowy przykład dobrze wykorzystanego potencjału kulturowego małego miasta
Lech LICHOŁAI: Możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii w miastach przyszłości
Viktor MALINOVSKÝ: Tvorba územného mesta Košice
Anna MAŁACHOWICZ: Działania konserwatorskie w ramach programu „100 kamienic” we Wrocławiu na przykładzie osiedla robotniczego przy ul. Chińskiej
Anna MARTYKA, Aleksandra PROKOPSKA: Wielkoskalarne projekty rewitalizacji – wybrane przykłady
Bartłomiej MONCZYŃSKI: Wtórne hydroizolacje poziome muru wykonywane metodą iniekcji najnowsze odkrycia
Waldemar PALUCH, Janusz DĄBROWSKI: Oszacowanie wpływu rewitalizacji terenów powojskowych na terenie miasta Jarosławia na jego rozwój
Maciej PIEKARSKI: Idea wirtualnej rekonstrukcji in situ utraconych fragmentów historycznej przestrzeni urbanistycznej Rzeszowa
Maciej PIEKARSKI, Aleksandra PROKOPSKA, Ewelina GOTKOWSKA, Anna PROKOP: Koncepcja integracji ogrodu miejskiego w Rzeszowie z przestrzenią publiczną starego miasta
Michał PROKSA, Monika ZUB: Ewangelickie kościoły w Tomaszowie Mazowieckim. Próba analizy przestrzenno-użytkowej i architektonicznej
Michał PROKSA, Monika ZUB: Rezydencja i zaplecze gospodarcze w dobrach biskupów przemyskich ob. łac. w Radymnie w świetle XVIII wiecznych opisów inwentarzowych
Adam RYBKA, Rafał MAZUR: Tereny przyłączone – stadium problem projektowego na przykładzie osiedla Przybyszówka w Rzeszowie
Yaroslav SHYDLOVSKYI, Bogdan DEMCHYNA, Mykhaylo SURMAY: Experimental research of wooden arches 
Agnieszka STEC, Józef DZIOPAK: Woda deszczowa w architekturze krajobrazu nowoczesnych miast
Mateusz SZARATA, Lesław BICHAJŁO: Dostosowanie organizacji ruchu drogowego i przestrzeni ulic do nowej funkcji na obszarach objętych procesami rewitalizacji
Marta ŚLUSARCZYK: Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych na wybranych przykładach z terenu Niemiec
Tomasz TOMASZEK: Zagadnienie autentyczności w konserwacji historycznych obszarów miejskich
Marcin TUR: Analiza bilansu energetycznego zabytkowej zabudowy dzielnicy Bojary w Białymstoku jako element programu rewitalizacji
Ewa WARYŚ: Kompozycje urbanistyczne w krajobrazach miast Górnego Śląska problemy i potencjał
Łukasz WESOŁOWSKI: Problemy jakości środowiska mieszkaniowego użytkowników centrów miast na przykładzie Rzeszowa
Krzysztof WILK: Fundamentowanie na obszarze pradoliny podkarpackiej – przegląd metod i możliwości rozwiązania alternatywnego
Krzysztof WILK: Geotechniczne uwarunkowania posadowienia obiektów budowlanych na terenie Rzeszowa
Jan WRANA, Agnieszka FITTA-SPELINA: Dziedzictwo Lublina a synergia działań dla przyszłej metropolii
Krystyna WRÓBEL: Restauracja elewacji letniego pałacu Lubomirskich w Rzeszowie 
Grzegorz ZAMOYSKI: Izaak Apperman – zapomniany rzeszowski architekt
Zbigniew K. ZUZIAK: Konstrukcje urbanistyczne miast przyszłości uwagi do dyskusji nad wizją rozwoju Rzeszowa