Strona: JCEEA-16-04 / Publishing House

JCEEA-16-04

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16), October-December 2016

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing
Publishing date
Access date
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL (29.02.2017)

 

Table of content

Jerzy BAKALARCZYK: Układy ładowania baterii w nowoczesnych systemach fotowoltaicznych  
Jan BRÓDKA, Andrzej WOJNAR: Projektowanie wiązarów z ceowników i kątowników równoramiennych o węzłach typu K. Część 2: Węzły pasa górnego  
Przemysław BRZYSKI, Stanisław FIC: Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego – ocena możliwości wystąpienia  
Dorota BZOWSKA: Ryzyko przegrzania budynków izolowanych cieplnie w okresie letnim  
Bartosz CHWIEDUK: Wpływ wykorzystania instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła w okresie ogrzewczym na wskaźnik EK i EP charakterystyki energetycznej budynku  
Dorota A. CHWIEDUK, Michał W. CHWIEDUK: Wybrane aspekty tworzenia charakterystyki energetycznej budynku
niskoenergetycznego 
Krystian CIEŚLAK, Alain FAVE, Mustapha LEMITI: Wpływ tylnego lustra dielektrycznego na działanie krzemowych, cienkowarstwowych ogniw słonecznych otrzymanych metodą epitaksji z fazy gazowej  
Krzysztof CZECH, Wojciech GOSK: Wpływ masy podstaw pomiarowych na rejestrowane drgania powierzchniowe gruntu
Bernardeta DĘBSKA, Lech LICHOŁAI: Porównanie wybranych właściwości zapraw żywicznych zawierających odpadowe tworzywa sztuczne
Michał DUDA, Daniel CHLUDZIŃSKI: Analiza możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej systemu zaopatrzenia w wodę na przykładzie stacji uzdatniania wody „Karolin” w Olsztynie  
Joanna DUDEK: Space for People in a Contemporary City – What Architectural and Town Planning Solutions Help in Shaping a Functional and Convenient Street?
Agnieszka DUDZIŃSKA-JARMOLIŃSKA: Nowe formy architektury krajobrazu kształtujące struktury miast przyszłości – wykorzystanie mikroalg
Leszek DULAK, Rafał ŻUCHOWSKI: Ochrona przed hałasem zewnętrznym w budynkach w kontekście wymagań związanych z izolacyjnością cieplną
Mariusz FILIPOWICZ, Estera PRZENZAK: Modelowanie hybrydowej instalacji kolektorowej w układzie chłodzenia słonecznego
Halina GARBALIŃSKA, Beata MARCINIAK: Wpływ składu mieszanki i wyjściowego zawilgocenia kruszywa lekkiego na sorpcyjność kapilarną betonu popiołoporytowego
Wojciech GORYL, Mariusz FILIPOWICZ: Metody wykorzystywane w suszeniu biomasy
Marek GOSZTYŁA, Łukasz GOŁDA: Problematyka budowlanokonserwatorska
zabytkowych obiektów konstrukcji drewnianych
na przykładzie kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu
Sławomir GRABARCZYK: Zmienność
obciążenia cieplnego systemu grzewczego szklarni z ekranem termoizolacyjnym
Tomasz GRUDNIEWSKI: Próba modyfikacji powierzchni czynnej ogniwa
fotowoltaicznego poprzez zmianę parametrów podłoża
Tomasz GRUDNIEWSKI, Sławomir CZERNIK, Zofia LUBAŃSKA, Marta
CHODYKA, Jerzy NITYCHORUK: Analiza własności warstw CDS w zależności od parametrów procesu wytwarzania z wykorzystaniem napylania plazmowego
Sławomir GUŁKOWSKI: Otrzymywanie cienkich warstw absorbera CIGS 193 metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań fotowoltaicznych
Arkadiusz GUŻDA, Norbert SZMOLKE: Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem wodnym
Dariusz HEIM, Dominika KNERA, Anna WIEPRZKOWICZ: Wieloaspektowy sposób badania efektywności ściany
zewnętrznej zero-energetycznego budynku biurowego
Wioleta ISKRA-KOZAK: Możliwości wykorzystania popiołów wysokowapniowych do otrzymywania zapraw tynkarskich
Vasyl IVANIV, Volodymyr CHERNIUK: Influence of Jet-To-Main Stream Turning Angle in Fluid Flow from Cylindrical Nozzle of Collector-Pipeline on Flow Coefficient
Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ, Marek KRYSIEWICZ: Projektowanie nowych i modernizacja istniejących obiektów mostowych w aspekcie ochrony przyrody i krajobrazu na przykładzie realizacji w regionie Podlasia, Warmii i Mazur .
Jakub JURA, Małgorzata ULEWICZ: Wpływ dodatku materiałów odpadowych z tworzyw polimerowych na wybrane parametry mechaniczne zapraw cementowych
Galina KALDA, Ewa SKUBA: Analiza zanieczyszczeń wód powierzchniowych odpadami zakładów przemysłowych
na terenie województwa podkarpackiego
Katarzyna KLEMM: Wykorzystanie wiązki laserowej do określenia parametrów szorstkości podłoża i ciepła jawnego
Justyna KOBYLARCZYK: Problem komfortu w środowisku mieszkaniowym na podstawie analizy dwóch krakowskich
osiedli
Janusz KONKOL, Kamil MUSIAŁ: Wpływ wieku na wytrzymałość na ściskanie betonu modyfikowanego dodatkiem metakaolinitu
Janusz KONKOL, Grzegorz PROKOPSKI: Optymalizacja składu betonów z dodatkiem metakaolinitu
Piotr KOPEĆ: Czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP stosowane
w powietrznych pompach ciepła
Jan KRUPA, Andrzej MANTAJ, Piotr KOSZELNIK: Gospodarka energetyczna a ochrona środowiska w opinii różnych grup respondentów – część II
Lech LICHOŁAI, Michał MUSIAŁ: Wpływ organicznych materiałów
zmiennofazowych na efektywność energetyczną przegrody przezroczystej
Adam MROZIŃSKI: Laboratoryjna instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii
Artur NOWOŚWIAT, Marcelina OLECHOWSKA, Jan ŚLUSAREK:
Projektowanie akustyczne wnętrz w świetle nowych wymagań
Paweł OBSTAWSKI, Michał CHABERSKI: Analiza technicznoekonomiczna zastosowania gruntowej i powietrznej pompy ciepła w budynku jednorodzinnym – studium przypadku
Anita ORCHOWSKA: Architektoniczne rozwiązania z zastosowaniem „re-użycia” płyt prefabrykowanych
Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Paweł KRAUSE, Tomasz STEIDL: Analiza stanu wilgotnościowego ścian z cegły z izolacją cieplną od wewnątrz
Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Paweł KRAUSE, Tomasz STEIDL: Wybrane aspekty stanu ochrony cieplnej budynku plusenergetycznego ”P-E-H”
Waldemar PARKITNY: Oczekiwania osób podróżujących a integracja parkingów z miejskim systemem transportu zbiorowego
Janusz PEŁCZYŃSKI, Bartłomiej TOMKOWICZ: Zagadnienia etapu projektowania zmiany sposobu użytkowania strychów kamienic na wybranych przykładach w strefie śródmiejskiej Rzeszowa
Adam Paweł PIECH, Anna BASZAK: Pierwiastki śladowe w wybranych wodach mineralnych dostępnych w handlu
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Agnieszka NIEMIEC, Marek URBANIK: State of Water Supply Infrastructure in the Subcarpathian Cities
Patrycja PRAŻMO, Miłosz SZEWCZYK, Sławomir GUŁKOWSKI: Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa fotowoltaicznego metodą pojemnościową w warunkach oświetlenia sztucznego
Angelika RACZAK, Barbara MARKIEWICZ, Magdalena BATKO: Kontrowersje wokół pierzei ulicy 3 Maja w Rzeszowie – analiza wybranych kamienic
Marta RUSNAK: Gdy okno zabytku przemysłu staje się oknem muzeum – streszczenie sytuacji prawnej
Elżbieta RYBAK-WILUSZ, Klaudia HOPP: Analiza energetycznoekonomiczna wykorzystania energii słonecznej
Adam RYBKA : Architektura i dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób z dysfunkcją
wzroku
Adam RYBKA, Michał KRUPA: Współczesna architektura historycznego centrumSkawiny na tle dziedzictwa miasta – wybrane przykłady
Tomasz STEIDL, Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Paweł KRAUSE: Zawilgocenie ścian budynku mieszkalnego po dociepleniu
Agata STOLARSKA, Jarosław STRZAŁKOWSKI: Analiza rozwiązań połączenia ściana-podłoga na gruncie z wariantowym usytuowaniem izolacji krawędziowej
Andrzej STUDZIŃSKI: Ocena kosztów zakładów wodociągowych Wojciech TERLIKOWSKI: Zrównoważona rewitalizacja budynków zabytkowych
Krzysztof TROJNAR, Aleksander DUDA: Monitoring of Displacement Abutments of Motorway Viaduct
Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK: Wykorzystanie modelowania numerycznego do określenia wpływu konfiguracji otworów na parametry eksploatacyjne dla dubletu geotermalnego w rejonie Choszczna
Michał WICHLIŃSKI, Rafał KOBYŁECKI, Zbigniew BIS: Badania zawartości rtęci w płytach gipsowo-kartonowych i gipsach
Robert ZIÓŁKOWSKI: Efektywność środków uspokojenia ruchu w miastach w kontekście zanieczyszczenia środowiska
Marcin ZYGMUNT, Dariusz GAWIN: Analiza zastosowania technik DSM w celu redukcji szczytowego zapotrzebowania mocy chłodniczej dla zespołu budynków użyteczności publicznej
Agnieszka SZYMANOWSKA-GWIŻDŻ, Bożena ORLIK-KOŻDOŃ, Paweł KRAUSE, Tomasz STEIDL: Zmiany zawilgocenia przegród budynków historycznych przy zadanych warunkach klimatu zewnętrznego
Wojciech TERLIKOWSKI, Martyna GREGORIOU-SZCZEPANIAK, Ewa SOBCZYŃSKA, Kacper WASILEWSKI: Dokumentacja szczegółowa zabytków starożytnych na przykładzie oceny stanu technicznego rzymskich zabudowań w Aleksandrii
Ewa SOBCZYŃSKA, Kacper WASILEWSKI, Martyna GREGORIOU-SZCZEPANIAK: Problematyka modelowania konstrukcji murowych na przykładzie kamienicy przy ulicy Szarej w Warszawie