Strona: MMR-20-04 / Publishing House

MMR-20-04

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XVIII, 20 (4/2013), October-December 2013

(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

 

Table of Content

Karolina Choroszy, Krzysztof Tereszkiewicz: Zarządzanie higieną i jakością mięsa oraz jego przetworów

Magdalena Cyrek: Światowe dysproporcje w sektorowej strukturze zatrudnienia kobiet i mężczyzn

Witold Czudec: Konkurencyjność województwa podkarpackiego na tle innych regionów Polski Wschodniej

Marek Fura: Przemiany zapotrzebowania na siłę roboczą w krajach Unii Europejskiej

Stanisław Gędek: Analiza wpływu cen ropy naftowej na kurs korony norweskiej

Marzena Jankowska-Mihułowicz: Procesy poznawcze kontrolowane jako wyznaczniki decyzyjności menedżera – w kontekście neuroekonomii

Zdzisław Jedynak, Beata Romanowska: Politechnika Rzeszowska a system transportowy województwa podkarpackiego i miasta Rzeszów

Krystyna Kmiotek, Natalia Piotrowska: Absolwent jako potencjalny pracownik – korzyści i zagrożenia wiążące się z zatrudnianiem pokolenia Y

Hubert Kotarski: Marnotrawstwo mózgów? Kapitał ludzki podkarpackich bezrobotnych

Tomasz Misiak: Struktura bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim a zmiany na rynku towarowym 

Tomasz Musialik: Stosowanie zasady pomocniczości na gruncie traktatu z Lizbony

Teresa Piecuch: Informacja w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw

Anna Prusak, Piotr Stefanów, Magdalena Gardian: Graficzna forma kwestionariusza w badaniach AHP/ANP

Alicja Smolbik-Jęczmień: Rozwój kariery zawodowej wśród przedstawicieli pokolenia X i Y – nowe wyzwania

Artur Stec: Rozwój funkcji turystycznej a zmiany na rynku podmiotów świadczących usługi turystyczne w latach 2004–2012 w województwie podkarpackim

Justyna Stecko, Małgorzata Baran: Zarządzanie przez zaufanie we współczesnych przedsiębiorstwach – weryfikacja mitów

Jacek Strojny: Polska Wschodnia – przyczyny i skutki migracji a perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego

Aleksander Surdej: Wydatki publiczne a kwalifikacje zawodowe: kryteria, dylematy i rozwiązania instytucjonalne

Beata Szluz: Telepraca – nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia i organizacji pracy – szansa czy zagrożenie?

Alfred Szydełko, Władysław Filar: Uwarunkowania jakości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych

Iwona Ślęzak-Gładzik: Społeczna odpowiedzialność w ujęciu normy międzynarodowej ISO 26000 Guidance on social responsibility

Agnieszka Tarapata: Analiza płatności bezpośrednich i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich w województwie podkarpackim

Małgorzata Wosiek: Warunki do rozwoju kapitału ludzkiego na regionalnych rynkach pracy w Polsce

Marian Woźniak: Wpływ lokalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na rynek pracy na obszarach wiejskich na przykładzie gmin wiejskich województwa podkarpackiego

Dominik Zimon: Implementation of ISO 9001 requirements and the economic efficiency of small and medium-sized organizations

Grzegorz Zimon: Metody sterowania zapasami a kapitał obrotowy brutto w przedsiębiorstwie

Lista recenzentów współpracujących z „Modern Management Review”
Lista artykułów opublikowanych w „Modern Management Review” w 2013 r.

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.26 - 2024.05.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.