Strona: MMR-25-04 / Publishing House

MMR-25-04

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XXIII, 25 (4/2018), October-December 2019
(p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758)

Data udostępnienia w momencie opublikowania
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

Contents

Ceslovas BARTKUS: Wykorzystanie wskaźnika siły względnej w celu aktywnych inwestycji na zagranicznym rynku walutowym
Małgorzata DYMYT, Tomasz DYMYT: E-health as a tool for strengthening the role of a patient in the process of providing health services
Aлександр ГУГНИН, Юлия ЛИСНЕВСКАЯ: The formation of the russian model of entrepreneurship ethics 
Cezary GUŹNICZAK: Przeciwdziałanie skutkom długotrwałej awarii energetycznej na obszarze dużych miast. studium przypadku na przykładzie gminy miasto Szczecin
Marcin JURGILEWICZ: Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym z perspektywy rozstrzygania konfliktów ekologicznych
Adriana KASZUBA-PERZ: Dynamiczna stabilizacja jako strategia rozwoju małych i średnich firm rodzinnych
Monika KŁOS: Neuro(zarządzanie) przez pryzmat badań nad mózgiem
Konrad KOCHAŃSKI: Założenia koncepcyjne budżetowania projektów w fundacjach prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów
Сергей КВИТКА: Government relations as a modern form of political marketing in Ukraine
Kamila LUDWIKOWSKA: Metoda kształcenia oparta na dowodach w praktyce organizacyjnej
Валерий МАРЕНИЧЕНКО: State management mechanisms of business in developed countries
Patryk MASŁOWSKI: Analiza oraz ocena wybranych aspektów walki z dopingiem w sporcie jako zadanie organów państwowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sporcie
Grażyna MICHALCZUK, Urszula KONARZEWSKA: Standaryzacja raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu
Jan RAJCHEL: Procedury badania wypadków lotniczych. Czynnik ludzki, jako największe zagrożenie bezpieczeństwa w lotnictwie
Grzegorz ROSŁAN: Od informacji do walki informacyjnej
Celina SOŁEK-BOROWSKA, Katarzyna CHUDY-LASKOWSKA: Ocena umiejętności przedsiębiorczych studentów oraz ich podejścia do przedsiębiorczości
Magdalena M. STUSS, Izabela STAŃCZYK, Anna WZIĄTEK-STAŚKO: Procesy komunikacji z kandydatami w ramach employer branding
Natalia SZWAJCZAK: Skuteczność wskazania lex mercatoria w klauzuli wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych
Agnieszka SZYMANKOWSKA: Znaczenie motywatorów finansowych w procesie motywowania pracowników w przedsiębiorstwach regionu konińskiego
Wioletta WEREDA: Kreowanie marki przedsiębiorstwa inteligentnego poprzez budowanie relacji z interesariuszami
Marcin WNUK: Duchowość a satysfakcja z pracy. Mediacyjna rola stresu, wdzięczności wobec organizacji oraz zaufania do przełożonego. Moderacyjna rola praktyk religijnych
Iwona WOJCIECHOWSKA: Analiza aktywności polskich uczelni na facebooku
Bogdan MRÓZ: Overview of the book Banking and finance issues in emerging
markets
edited by William A. Barnett and Bruno S. Sergi, Emerald Publishing, 2018