Strona: MMR-22-03 / Publishing House

MMR-22-03

MODERN MANAGEMENT REVIEW
MMR, vol. XX,  22 (3/2015),  July-September
2015
(p-ISSN 2300-6366),  (e-ISSN 2353-0758)

Ostateczna wersja opublikowana - data opublikowania 29.01.2016, data udostępnienia 30.03.2016
Open Access  CC BY-NC-ND 3.0 PL

Spis treści/ Contents

Krzysztof Borowski: Nieekonomiczne zachowanie inwestorów instytucjonalnych na przykładzie utrzymywania rezerwy obowiązkowej przez banki działające w Polsce w okresach rezerwowych 06.2014-01.2015 

Kazimierz Cyran: Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw 

Magdalena Cyrek: Międzynarodowe nierówności płacowe w branżach usługowych Unii Europejskiej 

Agata Gemzik-Salwach, Paweł Perz: Zadłużenie gospodarstw domowych jako pochodna ich dochodu 

Zdzisław Jedynak: Ocena dostępności systemu parkingowego Politechniki Rzeszowskiej 

Dariusz Kacprzak, Katarzyna Rudnik: Porządkowanie wariantów decyzyjnych z wykorzystaniem transformaty Mellina w rozmytej metodzie SAW 

Marek Kiczek: Ocena rozwoju gmin województwa podkarpackiego (z wykorzystaniem metody Hellwiga) 

Waldemar Krztoń: XXI wiek – wiekiem społeczeństwa informacyjnego 

Krzysztof Michalski: Problemy metodologiczne w zarządzaniu projektami z zakresu oceny technologii 

Tomasz Nalepa, Bogdan Wójtowicz: Offset podstawą do utworzenia nowych relacji współdziałania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 

Antoni Olak, Bożena Sowa: Budżet zadaniowy jako nowa metoda zarządzania finansami publicznymi 

Tadeusz Olejarz: Operacje pokojowe NATO 

Andrzej Pacana, Grzegorz Ostasz, Beata Zatwarnicka-Madura: Dylematy wyboru metody badań marketingowych 

Monika Pasternak-Malicka: Zasiłek dla bezrobotnych determinantą pracy nierejestrowanej w świetle badań własnych 

Marek Sobolewski, Kinga Stępień: Zmiany efektywności banków w Polsce w latach 1996-2009 

Mirosław Sołtysiak: Preferencje zakupowe konsumentów na rynku pojazdów samochodowych 

Artur Stec: Wieloaspektowe podejście do definicji produktu turystycznego

Jacek Strojny, Kinga Szmigiel: Analiza porównawcza podejść w zakresie zarządzania projektami 

Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska: Model doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy 


CONTENTS

Krzysztof Borowski: Noneconomic behavior of institutional investors on the example of maintaining minimum reserves to be held by banks functioning in Poland in the reserve periods of 06.2014–01.2015 

Kazimierz Cyran: Barriers of cooperation of business sphere with scientific units from the perspective of small and medium enterprises 

Magdalena Cyrek: International earning inequalities in service activities in European Union 

Agata Gemzik-Salwach, Paweł Perz: Household debt as a derivative of their income 

Zdzisław Jedynak: Assessment of parking system in Rzeszow University of Technology 

Dariusz Kacprzak, Katarzyna Rudnik: Rank the decision variants using Mellin transform in fuzzy SAW method 

Marek Kiczek: Development level rating of Podkarpackie Province communes (with Hellwig metod) 

Waldemar Krztoń: 21st century as a period of information society 

Krzysztof Michalski: Methodological problems in management of technology assessment projects 

Tomasz Nalepa, Bogdan Wójtowicz: Offset is a base for establishment of a new cooperation relations of entrepreneurs of special economic – defence significance 

Antoni Olak, Bożena Sowa: Performance budget as a new method of public
funds management 

Tadeusz Olejarz: NATO peacekeeping operations 

Andrzej Pacana, Grzegorz Ostasz, Beata Zatwarnicka-Madura: Selection dillemas of marketing research method 

Monika Pasternak-Malicka: Unemployment benefits as determinants of undeclared 

Marek Sobolewski, Kinga Stępień: Changes to the efficiency of banks in Poland in the years 1996-2009 

Mirosław Sołtysiak: Consumer buying preferences on motor vehicles market 

Artur Stec: Multifaceted approach to the definition of tourism 

Jacek Strojny, Kinga Szmigiel: Comparative analysis of the approaches to the project management 

Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska: Selection model of a research and development institute for a knowledge-based company 

Statistics (unique pageviews): 3Unikalne odsłony z okresu 2022.05.29 - 2024.05.29
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.