Strona: JCEEA-16-01-t2 / Publishing House

JCEEA-16-01-t2

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (1/II/16), January-March 2016

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing 30.08.2016
Publishing date
Access date
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL (30.08.2016)

 

Table of content

Marcin GORĄCZKO, Zbigniew WOZIWODZKI, Andrzej ZAWALSKI, Piotr DZIEWECZYŃSKI: Ocena możliwości oczyszczania dna zbiornika wodnego za pomocą spustu rurowego w korpusie grobli

Zbigniew KLEDYŃSKI, Agnieszka MACHOWSKA, Paweł FALACIŃSKI: Ocena jakości robót uszczelniających budowle okresowo piętrzące wodę na przykładzie remontu zapory w Jarnołtówku

Paweł POPIELSKI, Błażej SMOLIŃSKI, Adam KASPRZAK: Ocena stanu obiektów hydrotechnicznych na podstawie wyników interdyscyplinarnych programów badań i symulacji numerycznych 

Waldemar ŚWIDZIŃSKI, Krzysztof JANICKI: Dobrze rozwinięty system monitoringu podstawą bezpiecznej eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na przykładzie OUOW Żelazny Most

Aleksander URBAŃSKI, Michał GRODECKI, Andrzej KOT: Symulacje numeryczne w analizie wałów przeciwpowodziowych

Andrzej WINNICKI, Szymon SERĘGA, Filip NORYS: Modelowanie efektów reakcji ASR – przypadek zapory typu grawitacyjnego

Jarosław GÓRSZCZYK, Konrad MALICKI: Badania geosyntetyków z wykorzystaniem metody Digital Image Correlation

Eugeniusz KODA, Anna MISZKOWSKA, Anna SIECZKA, Paweł FOŁTYN: Złożony system ujęcia odcieków ze starego składowiska odpadów jako element bezpieczeństwa geotechnicznego

Mirosław J. LIPIŃSKI, Jerzy SZCZYPIOR, Małgorzata WDOWSKA: Przykład określania związków regionalnych na potrzeby interpretacji sondowań DMT w mocnych gruntach spoistych

Stanisław MAJER, Bartosz BUDZIŃSKI: Analiza wzmocnienia podłoża pod konstrukcje nawierzchni dróg obciążonych ruchem lekkim i średnim według KTKNPiP

Katarzyna MARKOWSKA-LECH, Wojciech SAS, Katarzyna GABRYŚ, Mariusz LECH, Emil SOBÓL: Wyznaczanie współczynnika Poisson’a na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych

Grzegorz SZMECHEL, Zygmunt MEYER: Wykorzystanie wyników sondowania statycznego do określenia nośności pobocznicy pala

Małgorzata WDOWSKA, Marzena LENDO-SIWICKA, Kazimierz GARBULEWSKI, Krzysztof MICHALCZUK: Wpływ metody badania na wyznaczone ciśnienie pęcznienia na przykładzie iłów krakowieckich

Grzegorz WRZESIŃSKI, Zbigniew LECHOWICZ, Maria Jolanta SULEWSKA: Wpływ ścieżki naprężenia na wytrzymałość na ścinanie bez odpływu gruntów spoistych

Marcin BILSKI, Mieczysław SŁOWIK, Marta MIELCZAREK: Badanie zjawiska relaksacji naprężeń zachodzącego w asfaltach drogowych poddanych rozciąganiu w niskiej temperaturze

Przemysław BUCZYŃSKI: Charakterystyka trwałości zmęczeniowej recyklowanej podbudowy

Marcin BUDZYŃSKI, Kazimierz JAMROZ, Stanisław GACA, Wojciech KUSTRA, Lech MICHALSKI: Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w Polsce

Jacek CHMIELEWSKI: Guidelines for the Construction of the it Road Safety Management System

Janusz CHODUR, Krzysztof OSTROWSKI: Badania ukształtowania i sprawności skrzyżowań z sygnalizacją świetlną

Anna CHOMICZ-KOWALSKA, Władysław GARDZIEJCZYK, Mateusz M. IWAŃSKI: Analiza porównawcza właściwości betonu asfaltowego wytwarzanego w technologii na gorąco i na półciepło z asfaltem spienionym

Anna CHOMICZ-KOWALSKA, Krzysztof MACIEJEWSKI, Piotr RAMIĄCZEK: Wpływ rodzaju asfaltu na właściwości lepkosprężyste mieszanek

mineralno-cementowych z asfaltem spienionym

Stanisław GACA, Mariusz KIEĆ: Metoda pośredniej oceny bezpieczeństwa pieszych na przejściach  

Damian IWANOWICZ, Tomasz SZCZURASZEK: Dylematy przy ustalaniu stanu przesycenia ruchem wlotów skrzyżowań z sygnalizacją świetlną 

Mariusz JACZEWSKI, Józef JUDYCKI, Piotr JASKUŁA: Właściwości niskotemperaturowe betonów asfaltowych o wysokim module sztywności (AC-WMS) w badaniach trzypunktowego zginania

Piotr JASKUŁA: Sczepność międzywarstwowa w nowobudowanych nawierzchniach w Polsce 

Krzysztof KOŁODZIEJ, Lesław BICHAJŁO: Wpływ dodatku asfaltu naturalnego TE na starzenie mieszanki asfaltu lanego

Jan B. KRÓL, Adam LIPHARDT, Michał SARNOWSKI, Karol J. KOWALSKI, Piotr RADZISZEWSKI: Odporność na działanie wody mieszanek mineralno-asfaltowych ze zwiększoną ilością destruktu

Małgorzata LINEK, Piotr NITA: Wymiarowanie lotniskowych nawierzchni żelbetowych

Adam LIPHARDT, Piotr RADZISZEWSKI, Jan KRÓL: Metoda oceny mieszalności lepiszczy w mieszankach mineralno-asfaltowych z destruktem

Paweł MIECZKOWSKI: Możliwości zastosowania imidazoliny jako modyfikatora lepiszczy asfaltowych

Marek MOTYLEWICZ, Władysław GARDZIEJCZYK: Wpływ charakterystyk ruchu na poziom hałasu w otoczeniu przykładowych skrzyżowań z wyspą centralną

Andrzej POŻARYCKI , Przemysław GÓRNAŚ: Funkcja sum harmonicznych w skróconej procedurze oznaczania zespolonego modułu sztywności MMA

Dawid RYŚ, Józef JUDYCKI, Piotr JASKUŁA: Wpływ równości nawierzchni i dynamicznego oddziaływania pojazdów ciężkich na trwałość zmęczeniową nawierzchni podatnych

Mieczysław SŁOWIK , Mikołaj BARTKOWIAK: Ocena wpływu warunków pomiaru na wyniki oznaczenia modułu sztywności betonu asfaltowego

Mieczysław SŁOWIK, Marta MIELCZAREK, Marcin BILSKI, Damian WIŚNIEWSKI: Ocena wpływu zawartości elastomeru SBS na wartości parametrów charakteryzujących odporność na odkształcenia trwałe asfaltów modyfikowanych

Malwina SPŁAWIŃSKA, Krystian WOŹNIAK: Wpływ zmienności natężeń ruchu na ocenę uciążliwości hałasu drogowego

Marcin STANIEK: Zastosowanie sieci neuronowych typu Hopfielda w diagnostyce nawierzchni drogowych

Piotr SZAGAŁA, Witold CZAJEWSKI, Paweł DĄBKOWSKI, Piotr OLSZEWSKI: Ocena bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo

Tomasz SZCZURASZEK, Marcin KARWASZ: Enhancement of Road Safety with Improvements of the Area Development and Planning Process

Tomasz SZCZURASZEK, Jan KEMPA: Proposal of Voivodeship Road Safety Improvement Programme

Tomasz SZCZURASZEK, Jan KEMPA, Paulina OLENKOWICZ-TREMPAŁA: Enhancement of Road Safety by Improving the Process of Road Infrastructure Designing

Tomasz SZCZURASZEK, Radosław KLUSEK, Grzegorz BEBYN: Enhancement of Road Safety through More Effective Road and Traffic Management

Marta WASILEWSKA, Władysław GARDZIEJCZYK, Paweł GIERASIMIUK, Marek MOTYLEWICZ: Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przy wykorzystaniu urządzeń TWO, CTM i DFT

Piotr ZIELIŃSKI: Problemy oceny własności mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)

Robert ZIÓŁKOWSKI: Badania prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej

Adam ZOFKA, Maciej MALISZEWSKI, Dominika MALISZEWSKA: Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności wzdłużnej

Mirosław BISKUP, Juliusz CIEŚLA, Marian SKAWIŃSKI, Łukasz TOPCZEWSKI: Awarie kabli sprężających w trakcie realizacji betonowych obiektów mostowych

Andrzej HELOWICZ: Mostowe obiekty systemu Matiere – doświadczenia projektanta 

Piotr POKORSKI, Piotr RADZISZEWSKI, Michał SARNOWSKI: Odporność na deformacje trwałe asfaltowych nawierzchni mostowych

Mariusz WESOŁOWSKI: Badania nośności mobilnych pokryć kompozytowych stosowanych do odbudowy nawierzchni lotniskowych

 

 

Statistics (unique pageviews): 1Unikalne odsłony z okresu 2022.05.26 - 2024.05.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.