Strona: JCEEA-17-03-t1 / Publishing House

JCEEA-17-03-t1

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (3/I/17), July-September 2017

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing
Publishing date - 30.09.2017
Access date - 30.09.2017
Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Table of content

Piotr WOŹNICZKA: Modelowanie komputerowe pożaru w halach wielkopowierzchniowych
Paweł SULIK, Bartłomiej SĘDŁAK: Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego 
Halina GARBALIŃSKA, Jarosław STRZAŁKOWSKI, Agata STOLARSKA: Analiza rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika, uwzględniająca dwuwymiarowy przepływ ciepła 
Halina GARBALIŃSKA, Magdalena BOCHENEK: Pomiary rozkładu wilgotności i parametrów cieplnych betonu komórkowego klas 400 i 700 w trakcie 6-miesięcznego wysychania 
Paweł FALACIŃSKI, Łukasz SZAREK: Popiół z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych jako składnik zawiesin twardniejących
Marta KADELA: Zastosowanie pianobetonu w warstwach konstrukcji nawierzchni drogowej
Ryszard COUFAL, Magdalena OLSZEWSKA: Analiza wartości osiadań
konsolidowanych gruntów organicznych modelem numerycznym w porównaniu z wartościami pomierzonymi 
Grzegorz STRAŻ: Ocena wytrzymałości na ścinanie „bez odpływu” wybranego
gruntu organicznego na podstawie badań sondą FVT
Andrzej GRUCHOT, Eugeniusz ZAWISZA, Ewa CZYŻ: Parametry kontaktu międzyfazowego wybranych materiałów stosowanych w budownictwie ziemnym
Eugeniusz ZAWISZA, Andrzej GRUCHOT: Wytrzymałość na ścinanie
mieszaniny popiołowo-żużlowej stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi 
Agnieszka MACHOWSKA, Paweł KOSIŃSKI: Projektowanie zamknięć hydrotechnicznych według Eurokodów na przykładzie klapy soczewkowej
Romuald SZYMKIEWICZ: Problemy gospodarczego wykorzystania dolnej Wisły 
Grzegorz ŚWIT, Łukasz KOSNO: Zastosowanie metody georadarowej do oceny poprawności wykonania konstrukcji gruntowo-powlokowej 
Janusz SZELKA: Pokonywanie przeszkód wodnych według standardów NATO
Mariusz HEBDA: Ocena przyczyn uszkodzeń i metoda naprawy elementów pomostu mostu kratownicowego
Marek PAŃTAK: Modelowanie obciążeń dynamicznych w formie przysiadów na kładkach dla pieszych
Józef JASICZAK, Marcin KANONICZAK: Zasadność przyjmowania normowych wartości fci oraz fcm przy szacowaniu klasy betonu dla małej próby 
Jacek KORENTZ: Ścieżki równowagi statycznej belek żelbetowych wzmacnianych taśmami z włókien węglowych
Lidia BUDA-OŻÓG: Numeryczna i doświadczalna analiza zginanych, skręcanych i ścinanych belek żelbetowych
Michał GOŁDYN, Tadeusz URBAN: Komentarz do zasad obliczania płyt na przebicie w strefie słupów narożnych według Eurokodu 2
Renata KOTYNIA, Monika KASZUBSKA: O wpływie niemetalicznego zbrojenia głównego na mechanizm niszczenia i nośność ścinania betonowych belek bez zbrojenia poprzecznego
Łukasz KRAWCZYK, Michał GOŁDYN, Tadeusz URBAN: O niedokładnościach systemów cyfrowej korelacji obrazu 
Rafał KRZYWOŃ: Wpływ podwyższonej temperetury na skuteczność
wzmocnienia belek żelbetowych taśmami typu CFRP i SRP
Wojciech MAZUR, Radosław JASIŃSKI, Łukasz DROBIEC: Nośność stref przypodporowych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego
Michał GOŁDYN, Łukasz KRAWCZYK, Tadeusz URBAN: Przyczynek do rozważań na temat nośności elementów z uwagi na przecinanie betonu
Marcin ABRAMSKI, Jarosław KONDRAT, Piotr KORZENIOWSKI: Badania eksperymentalne słupów CFST z betonem zwykłym i ekspansywnym 
Przemysław BODZAK: Rozkład sił wewnętrznych w belkach żelbetowych bez zbrojenia na ścinanie 
Przemysław BODZAK, Łukasz SOWA: Wpływ sposobu podparcia sprężonych płyt kanałowych z wypełnionymi kanałami na ich nośność na ścinanie
Rafał KRZYWOŃ, Jacek HULIMKA, Agnieszka JĘDRZEJEWSKA: Techniczne możliwości zbrojenia pianobetonowych płyt fundamentowych 
Janusz PĘDZIWIATR: Metody obliczeń efektów drugiego rzędu – uwagi i porownania 
Sebastian KOŁODZIEJ, Jakub MARCINOWSKI: Badania doświadczalne stateczności mało wyniosłych, stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem
Antoni BIEGUS, Dariusz CZEPIŻAK: Obciążenie imperfekcyjne elementów wytężonych znakozmienną wzdłużnie siłą osiową
Agnieszka GŁUSZKO, Lucjan ŚLĘCZKA: Numeryczna ocena nośności i sztywności króćców w doczołowych połączeniach rur prostokątnych
Dariusz LEŃ, Lucjan ŚLĘCZKA: Badania nośności, sztywności i efektu dźwigni w śrubowych połączeniach kołnierzowych
Zbigniew KOWAL, Monika SIEDLECKA: Nośność bliskogałęziowych prętów ściskanych w strukturach przestrzennych
Szymon IMIEŁOWSKI, Bartosz ŚNIEGOCKI: Metody ochrony mostów rurociągowych przed skutkami uderzenia hydraulicznego 
Marian GIŻEJOWSKI, Zbigniew STACHURA: On LTB Resistance Assessment of Prismatic I-section Beams according to Eurocode 3
Krzysztof OSTROWSKI, Aleksander KOZŁOWSKI: Badania doświadczalne ramy portalowej do celów walidacji modelu MES doczołowego połączenia belki ze słupem 
Marian GIŻEJOWSKI, Radosław SZCZERBA, Marcin GAJEWSKI: Wpływ imperfekcji na techniczne zwichrzenie stalowych belek walcowanych i spawanych 
Roman BIJAK: Giętno-skrętna utrata stateczności podpartych widełkowo i obciążonych mimośrodowo słupów dwuteowych
Zbigniew STACHURA, Marian GIŻEJOWSKI: Alternatywna procedura analityczno-numeryczna w eurokodowym projektowaniu stalowych elementów z bocznymi usztywnieniami dyskretnymi
Patrycja CYNIAK, Iwona SZER, Jacek SZER, Tomasz LIPECKI, Ewa BŁAZIKBOROWA: Wpływ obciążenia dynamicznego na wytężenie konstrukcji rusztowania 
Piotr GÓRSKI, Beata STANKIEWICZ, Marcin TATARA: Badanie charakterystyk dynamicznych podwieszonej kładki dla pieszych wykonanej z kompozytu GFRP 
Leszek SZOJDA: Analiza numeryczna zmian naprężeń w konstrukcji ściany wywołanych nieciągłymi deformacjami podłoża górniczego
Andrzej WIĘCKOWSKI, Roman ZIMKA: Odkształcenia wcześnie obciążonego młodego betonu na szybkowiążącym cemencie CSA 
Krzysztof WILDE, Kazimierz JAMROZ, Marcin BUDZYŃSKI, Dawid BRUSKI,
Stanisław BURZYŃSKI, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Łukasz PACHOCKI, Wojciech WITKOWSKI: Symulacje numeryczne stalowej bariery ochronnej na łuku drogi
Stanisław WIERZBICKI, Zbigniew PIÓRO, Marcin OSINIAK, Edward ANTOSZKIEWICZ: Zastosowanie inklinometrów w monitoringu konstrukcji
Magdalena LACHOWICZ: Modelowanie ośrodka lepkosprężystego w metodzie elementów czasoprzestrzennych 
Tomasz JANIAK: Metoda numerycznej nieliniowej analizy belek żelbetowych 
Roman BIJAK, Leszek CHODOR, Grzegorz KOŁODZIEJ: Zakrzywione pręty cienkościenne o przekroju bisymetrycznym