Strona: HSS-22-03 / Publishing House

HSS-22-03

Humanities and Social Sciences
HSS, vol. XX, 22 (3/2015), July-September 2015

(p-ISSN 2300-5327), (e-ISSN 2300-9918)

 

Table of content

Od Komitetu Redakcyjnego

Lucyna Chmielewska: Filozofia polityczna Jana Kalwina

Andrzej Dubicki: Nicolae Iorga jako myśliciel polityczny

Małgorzata Markowska: Przestrzenno-czasowa analiza skupień w ocenie wrażliwości na kryzys unijnych regionów szczebla NUTS 2 w obszarach: gospodarka, rynek pracy i gospodarstwa domowe – analiza porównawcza wyników klasyfikacji

Aldona Migała-Warchoł, Marek Sobolewski: Analiza poziomu życia w miastach na prawach powiatu w latach 2003–2012

Magdalena Mikołajczyk: „Kredowe koło” myśliciela a badacza. O paradygmatach (kontekstach i perspektywie postrzegania) w badaniach, których przedmiotem jest myśl polityczna

Joanna Mysona Byrska: New quality of life in a consumer society, George Ritzer, Benjamin Barber and the magical world of consumption

Joanna Obrębska: Niepodległościowa myśl polityczna w okresie poprzedzającym transformację ustrojową w Polsce na podstawie dokumentów programowych Polskiej Partii Niepodległościowej

Monika Pasternak-Malicka: Unemployment among young people as a factor determining unregistered labor market

Eugeniusz Ponczek: Style i wzorce badań myśli politycznej: od powierzchownej prezentacji do dogłębności oglądu nomologiczno-eksplanacyjnego

Ivan Rekun: Пoдходы к разработке концепции финансово-экономической безопасности предприятий в условиях реформирования железнодорожного сектора

Justyna Stecko: (A)Moral Machiavellianism – Analysis of the Niccolo Machiavelli Concept

Anatoliy Tkach: И нституциональные предпосылки интеграции Украины в ЕС в контексте глобализации

Krystyna Trembicka: Od wroga klasowego do wroga etnicznego – ewolucja komunistycznej myśli politycznej na przykładzie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1942–1968

Artur Woźny, Andrzej Pacana, Magdalena Dobosz, Piotr Saja: Bezpieczna praca determinantem jakości i wydajności organizacji