Strona: JCEEA-17-01 / Publishing House

JCEEA-17-01

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (1/17), January-March 2017

(p-ISSN 2300-5130), (e-ISSN 2300-8903)

Final publishing version-access date at the moment of publishing 2017
Publishing date
Access date

Open Access CC BY-NC-ND 3.0 PL

 

Table of content

Dariusz GAWIN, Przemysław WOŹNIAK:  Wielokryterialna optymalizacja zużycia energii na chłodzenie w budynkach wielkopowierzchniowych

Michał MUSIAŁ:  Zastosowania materiałów PCM we współpracy z przegrodami transparentnymi

Dorota PIWIŃSKA, Renata GRUCA-ROKOSZ:  Wskaźniki pochodzenia i kierunków przemian materii organicznej w osadach dennych zbiorników wodnych

Mariusz CHALAMOŃSKI, Marek SZYMCZAK:  Wysuszony osad ściekowy jako paliwo alternatywne

Anna ŚPIEWAK, Małgorzata ULEWICZ:  Analiza trwałości stalowych obiektów mostowych w zależności od środowiska korozyjnego

Witold BASIŃSKI:  Wyznaczanie częstości drgań własnych ortogonalnych ram portalowych o węzłach podatnych

Karol FIREK:  Analysis of the Influence of Mining Impacts on the Intensity of Damage to Masonry Building Structures

Ewa BURSZTA-ADAMIAK, Agnieszka STEC:  Wpływ wysokości opadów na wielkość i szybkość odpływu wód z dachów zielonych

Janusz P. KOGUT, Jakub ZIĘBA:  The Measurement of Selected Soil Parameters of Former Open Pit Mine with the Use of Triaxial Stress Apparatus       

Adam SZELĄGOWSKI:  Klimatyzacja z wykorzystaniem sorpcyjno-wyparnych systemów chłodzenia

Maria RATAJCZAK:  Spectral Analysis of Polymer Modified Bitumen Used in Waterproofing

Dorota MACHOWSKA:  Efekty i możliwości termomodernizacji bryły zabytkowego, murowanego kościoła

Tomasz CIEŚLIK, Klaudia METELSKA:  Skuteczność prognozowania zużycia gazu z wykorzystaniem metod regresji i sztucznych sieci neuronowych         

Janusz R. RAK, Anna SOBUŚ:  Badania sondażowe opinii konsumentów wody z wodociągu mieleckiego

Piotr STRZELCZYK, Paweł GIL:  Wpływ zaćmienia Słońca na produkcję energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny          

Aleksander STARAKIEWICZ, Lech LICHOŁAI, Przemysław MIĄSIK:  Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego oparta na faktycznym zużyciu energii

Justyna PIETRASZEK, Sławomir GUŁKOWSKI:  Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS          

Iwona PIEBIAK:  Zasady doboru współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przeszkleń w energooszczędnych  budynkach jednorodzinnych

Andrzej MARECKI:  Specyfika realizacji liniowych inwestycji w pasie drogowym w aglomeracji miejskiej z uwzględnieniem obszarów zabytkowych

Dominik WRÓBEL:  Występowanie roślin inwazyjnych w obrębie budowli i powierzchni utwardzonych w dolinach rzecznych Karpat i Kotliny Sandomierskiej

Sławomir SŁONINA:  Ścieralność betonowych posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo

Bartosz MICHALAK:  Pęknięcie ściany w modernistycznym kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze – przyczyna

Mateusz SZARATA:  Wykorzystanie modelu mikrosymulacyjnego do analizy funkcjonowania dynamicznego pasa autobusowego

Kamil DUBAŁA, Jacek SELEJDAK:  Analiza dwuwarstwowej powłoki łukowej na przykładzie przykrycia hali sportowej

Bartosz PIĄTEK:  Efektywność wzmocnienia belek żelbetowych wstępnie naprężonymi taśmami CFRP

Teresa KUSIONOWICZ:  Zagrożenia biologiczne docieplanych ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych

Grzegorz GÓRNIK:  Wyznaczenie modalnej odpowiedzi konstrukcji na wstrząsy z uwzględnieniem kierunków ich działania

Kinga BRÓZDA, Jacek SELEJDAK:  Analiza nośności na zginanie belki zbrojonej prętami GFRP na podstawie amerykańskich i włoskich zaleceń projektowych

Paulina SOBOLEWSKA:  Sorpcja chromu (VI) na modyfikowanych zeolitach naturalnych

Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK:  Wpływ wielkości geometrycznych na częstotliwości drgań własnych kompozytowego dyfuzora laminatowego

Ewelina DEC, Vyachelsav PISAREV:  Analiza środowiska zewnętrznego przebywania ludzi w okresie letnim

Mariusz MAŚLAK, Michał PAZDANOWSKI, Janusz SIUDUT:  Kształtowanie elementów w modernizowanych stalowych zbiornikach paliwowych wynikające ze zmian użytkowych oraz wzrastających wymagań środowiskowych

Daniel GAWRYŚ:  Ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej w zewnętrznych przegrodach poziomych

Małgorzata SZYMKOWIAK, Dariusz HEIM:  Energochłonność systemu lokalnej wentylacji mechanicznej przy różnych strategiach sterowania

Marta WÓJCIK, Feliks STACHOWICZ, Adam MASŁOŃ:  Możliwość wykorzystania popiołów lotnych w celu poprawy odwadniania osadów ściekowych       

Marcin NIEDOŚPIAŁ:  Sztywność łączników sworzniowych w elementach zespolonych stalowo-betonowych – zalecenia normy a wyniki badań  

Mateusz RAJCHEL, Tomasz SIWOWSKI:  Analiza numeryczna i badania pod obciążeniem mostu drogowego z kompozytów FRP      

Paweł WAJSS, Mariusz FILIPOWICZ:  Charakterystyka heliostatów i ich zastosowanie w helioelektrowniach

Bożena BABIARZ, Justyna BORKOWSKA:  Analiza eksploatacyjna instalacji słonecznej pracującej na potrzeby przygotowania c.w.u. dla budynku wielorodzinnego

Norbert SZMOLKE:  Audyt energetyczny budynku według obowiązujących przepisów

Grzegorz PIĄTKOWSKI, Barbara MARKIEWICZ, Karol PERETA:  Measured and Calculated Dynamic Properties of the Bridge Deck Model Reinforced with FRP Bars     

Wojciech BIALIK, Stanisław GIL, Bolesław MACHULEC, Józef OCHMAN:  Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego w niskotemperaturowym systemie ogrzewczo-chłodzącym hali drukarni

Janusz RUSEK:  A Proposal for an Assessment Method of the Dynamic Resistance of Concrete Slab Viaducts Subjected to Impact Loads Caused By Mining Tremors

Marek URBANIK:  Approach to Clustering Costs and Losses Incurred as a Result of Water Network Failure

Lech LICHOŁAI, Joanna KRASOŃ, Przemysław MIĄSIK, Aleksander STARAKIEWICZ:  Udział materiału zmienno-fazowego w pracy energetycznej przegrody kolektorowo-akumulacyjnej w przejściowych warunkach klimatycznych

Bartosz MILLER, Grzegorz PIĄTKOWSKI, Dominika ZIAJA, Leonard ZIEMIAŃSKI:  Dynamic Measurements of Grot-Rowecki Bridge in Warsaw